Grant Wsparcie dla Mazowsza

fundusze

 

PROJEKT NR POWR.02.08.00-00-0100/20

"WSPARCIE DLA MAZOWSZA"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

 

 

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b, 03-772 Warszawa otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Środki finansowe z otrzymanego grantu zostaną przeznaczone na wsparcie personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

Wysokość otrzymanego grantu wynosi 255 311,93 zł, w tym dotacja bieżąca:

1) ze środków UE: 215 176 89 zł.

2) ze środków budżetu państwa: 40 135,04 zł.

Grant NFZ

fundusze

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta,
przy ul. Kawęczyńskiej 4b, 03-772 Warszawa

otrzymał grant nr COVID.19.07.71

 

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W ramach tego Programu Narodowy Fundusz Zdrowia -Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, przyznał grant w wysokości 40 008,35 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiem złotych i trzydzieści pięć groszy), który jest finansowany z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 36 535,30 zł

b) ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 3 473,05 zł

Grant zostanie przeznaczony na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu,

zgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (ze zmianami).