Grant NFZ

fundusze

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta,
przy ul. Kawęczyńskiej 4b, 03-772 Warszawa

otrzymał grant nr COVID.19.07.71

 

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W ramach tego Programu Narodowy Fundusz Zdrowia -Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, przyznał grant w wysokości 40 008,35 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiem złotych i trzydzieści pięć groszy), który jest finansowany z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 36 535,30 zł

b) ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 3 473,05 zł

Grant zostanie przeznaczony na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu,

zgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (ze zmianami).